• 5
Par biznesu
Kompānijas piedāvājums Finansiālas iespējas

Kontrakta nosacījumi

Vision International People Group Konsultanta kontrakta noteikumi

Kontraktā minēto punktu neizpildes un nepatiesu datu sniegšanas gadījumā attiecībā uz Konsultantu var nekavējoties tikt pieņemti norādītie atbildības mēri, tai skaitā Kompānija var vienpusējā kārta lauzt Kontraktu bez jebkādas kompensācijas.

“Vision Holdings Limited” (tālāk tekstā “VISION” jeb “Kompānija” ir Konsultantu sabiedrība, kas darbojas ar produkcijas un (vai) pakalpojumu tiešu izplatīšanu, precīzāk - atveseļošanās iedarbības preparātu, kosmētikas, apģērbu, kā arī ar jebkuras citas produkcijas vai pakalpojumu realizēšanu, par ko Kompānija var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu

1. Katram jaunam Konsultantam ir tiesības noslēgt šo Kontraktu, ja viņš ir pilngadīgs, pilnīgi darbotiesspējīgs un atbilst nosacījumiem, kas izvirzīti Konsultantam, un norādīti Kompānijas “Konsultanta rokasgrāmatā”.

2. Katrs jaunais Konsultants apņemas ar Kompāniju parakstīt tikai vienu Kontraktu un apstiprināt, ka nav ieinteresēts iesaistīties jebkurā citā Kompānijas komercdarbības sfērā, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts “Konsultanta rokasgrāmatā” un, atsevišķi vienojoties ar Kompāniju un pārstāvniecībām.

3. Konsultants paraksta šo kontraktu un kļūst par neatkarīgo neekskluzīvo produkcijas vai pakalpojumu Konsultantu. Konsultanta uzdevums ir “VISION” produkcijas izplatīšana, pircēju meklēšana. Konsultantam ir tiesības uzaicināt jaunus Konsultantus, un viņš apņemas viņus apmācīt tā, lai tie kļūtu par Kompānijas Konsultantiem.

4. Lai kļūtu par Kompānijas “VISION” Konsultantu, nav nepieciešamas nekādas investīcijas.

5. Atbilstoši Mārketinga plānam Konsultants var saņemt atlīdzību, ko paredzēts izsniegt komisijas naudā un kuras lielums atkarīgs no Konsultanta un viņa grupas darbības. Komisijas naudas skala sīkāk aprakstīta “Konsultanta rokasgrāmatā” un Mārketinga plānā, kas pēc Kompānijas lēmuma var periodiski mainīties. Kontaktējoties ar potenciālajiem Konsultantiem, Konsultanta pienākums nav apsolīt garantijas attiecībā uz paredzamo samaksu vai atļauties kaut kādus izteikumus, attiecībā uz samaksu, produkciju jeb Mārketinga plānu.

6. Ja Konsultants viena mēneša laikā neizpilda “VISION” iepirkšanas un informācijas par produkcijas izplatīšanu noteikumus jauniem patērētājiem, tad viņš nevar pretendēt uz komisijas naudu šajā mēnesī. Konsultants zaudē tiesības uz savu Konsultantu grupu, ja viņš 4 mēnešu laikā neizpilda informācijas par produkcijas izplatīšanu noteikumus attiecībā uz jauniem patērētājiem. Konsultants, kas 4 mēnešu laikā nav iegādājies produkciju, saglabā savu sponsoru, bet 5. mēnesī visa Izplatītāja grupa pāriet pie augstākstāvošā - aktīvā sponsora, nesaglabājot tiesības uz iespējamo savas darbības atjaunošanu. To sauc par “degrade”. Ja sešu mēnešu laikā pēc “degrade” informācijas Konsultants neveic nevienu pirkumu, tad viņa Kontrakts tiek anulēts.

7. Konsultanta uzdevums ir produkciju izplatīšana un jaunu patērētāju meklēšana. Tāpēc Konsultantam jāizplata lielākā daļa iegādātas produkcijas pirms viņš Kompānijā vai tās pārstāvniecībā iegādājas jaunu produkciju. Kompānija nepārprotami paziņo, ka produkcijas iegāde vienīgi ar mērķi – komisijas naudas iegūšana - ir kategoriski aizliegta, tā ir pretrunā ar likumu un Mārketinga plāna nostādnēm, jo rada iespēju nepelnīti saņemt komisijas naudu.

8. Gadījumā, ja Konsultants paliek parādā Kompānijai, tad Kompānija atskaita atbilstošu summu no Konsultantam izmaksātās komisijas naudas. Turklāt, ja Kompānijas pārstāvniecībā pasūtīta un saņemta produkcija nav apmaksāta, tad pēc atbilstoša rakstiska brīdinājuma notiek Kontrakta automātiska pārtraukšana. Visa komisijas nauda, kas nopelnīta līdz Kontrakta pārtraukšanai, no VISION puses tiks nekavējoties izmaksāta Konsultantam, atskaitot Konsultanta parādu.

9. Konsultants apņemas, ka informāciju par VISION produkciju neizplatīs caur tirgus tīkliem (veikaliem, pārdotavām, vairumtirdzniecības bāzēm u.t.t.), jo to nav paredzējusi Kompānija un tas nav arī paredzēts tās Mārketinga plānā. Sīkāk par to lasiet “Konsultanta rokasgrāmatā”.

10. Kompānija garantē Konsultantam un attiecīgi jaunajiem patērētājiem augstu izplatāmās produkcijas kvalitāti. Konsultants produkciju var atdot tikai tajā gadījumā, ja ir iepriekšēja vienošanās starp Izplatītāju un Kompāniju likumā paredzētajā kārtībā, kurā reglamentēta patērētāju tiesību aizsardzība. Konsultants pats ir atbildīgs par iespējamiem tēriņiem un zaudējumiem, kas saistīti ar viņa darbību, jo viņa darbība ir pilnīgi neatkarīga. Tādu atbildību nevar uzņemties Kompānija.

11. Konsultants apņemas paplašināt savu tīklu, nodrošināt jauno Izplatītāju apmācību, demonstrēt viņiem vislabākās prezentācijas iemaņas un informāciju par produkciju nogādi pie pēdējā patērētāja. Līdz ar to Konsultants apņemas būt pastāvīgā kontaktā ar jaunatrastajiem Konsultantiem, lai nodrošinātu viņu apmācību, un palīdzēt viņu aktīvai darbībai. Konsultants paziņo, ka viņš ir iepazinies ar jauno Konsultantu uzņemšanas noteikumiem, kas izskaidroti “Konsultanta rokasgrāmatā”, un apņemas tos izpildīt.

12. Konsultants nedrīkst bez rakstiskas atļaujas no Kompānijas puses izmantot VISION nosaukumu, emblēmas, zīmes un citu simboliku. Viņi arī nedrīkst reklamēt VISION produkciju un komercpaņēmienus. Konsultants apņemas, reklamējot VISION produkciju un Mārketinga plānu, stingri ievērot terminus, kas pieņemti Kompānijas izstrādātajos un izplatītajos dokumentos.

13. Konsultants apņemas glabāt noslēpumā konfidenciālu informāciju attiecībā uz Kompāniju, tostarp “VISION” komercnoslēpumus, kā arī nepieļaut tādas informācijas izplatību, kas grauj Kompānijas darbības reputāciju.

14. Kompānija un Konsultants var vienpusējā kārta pārtraukt Kontraktu, informējot Kontrakta otru pusi, rakstiska iesnieguma formā. Kontrakta pārtraukšanas gadījumā pēc Konsultanta iniciatīvas pēdējais tiek atbrīvots no visiem Līguma pienākumiem pret Kompāniju attiecībā uz Mārketinga plānu, viņš zaudē tiesības jaunu Konsultantu piesaistīšanai un sekojoši arī komisijas naudu. Visa viņa grupa pāriet pie tā sponsora bez tiesībām atjaunot darbību. Ja Konsultants anulē Kontraktu, vai Kompānija nolemj pārtraukt Kontraktu, tad viņam ir tiesības parakstīt jaunu Kontraktu ir tikai pēc 1 (viena) gada no pārtraukšanas datuma. Par Kontrakta pārtraukšanas datumu uzskata to dienu, kad ir pieņemts Kompānijas lēmums par šo jautājumu.

15. Kontrakta pārtraukšanas gadījumā saglabājas Konsultanta pienākumi pret Kompāniju un to produkcijas pārstāvniecībām saskaņā ar noteikumiem, kas uzrādīti 16.-18.punktā.

16. Ja Konsultants paziņo par savu nodomu pārtraukt Kontraktu ātrāk nekā 14 (četrpadsmit) dienas kopš tā parakstīšanas dienas, Konsultantam ir tiesības iesniegt īpašu iesniegumu, kur pieprasīts atdot naudu, kas ir izmaksāta Kompānijām un pārstāvniecībām, atskaitot:
- summu, kas paredzēta izmaksai vai ko bija izmaksājis pēdējais jaunais produkcijas patērētājs,
- pasūtījuma izmaksu Konsultantam par jau piegādāto produkciju, ko nav atdevis viņš vai viņa uzaicinātais cilvēks, kurš nav “VISION” pilnvarotais,
- produkcijas pasūtījumu vērtību, ja Izplatītājs to ir atdevis un tā ir bojāta, vai arī summu, kas ir līdzvērtīga bojātās produkcijas summai.

17. Gadījumā, ja Konsultants paziņo par savu nodomu pārtraukt Kontraktu vēlāk par 14 (četrpadsmit) dienām kopš tā parakstīšanas brīža, jautājums par Kompānijā vai tas pārstāvniecībā iegādātās produkcijas atdošanu tiek izskatīts katrā atsevišķā gadījumā. Kontraktu pārtraucot šādā veidā, Konsultantam netiek atmaksāta naudas summa 100% apmērā.

18. Ja Kontraktu pārtrauc VISION, tad Kompānija vai tās pārstāvniecības izlemj, vai pieņemt no Konsultanta nepārdoto produkciju par cenu un noteikumiem kādus tā pati noteiks.

19. Šis Kontrakts ir spēkā 1(viena) gada laikā kopš brīža, kad Kompānija to ir reģistrējusi. Pēc Kontrakta termiņa izbeigšanās šis kontrakts tiek pagarināts uz jaunu termiņu ar noteikumu, ka Konsultants apņemas izpildīt saistības, kas norādītas šī Līguma 4.punktā, ja viena no pusēm ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi līdz Līguma termiņa beigām nepaziņo par vēlēšanos to pārtraukt.

20. Konsultants darbojas pilnīgi neatkarīgi. Viņš atrod jaunu klientūru un sistemātiski informē viņu par VISION produkciju kā neatkarīgais Konsultants, nepārkāpjot pašreizējo likumdošanu. Kontrakta mērķis nav partnerattiecību veidošana asociācijas jeb sabiedrības robežās, vai attiecību “darba devējs - darba ņēmējs” veidošana starp Izplatītāju, viņa Sponsoru, viņa grupas locekļiem, ko sponsorē Konsultants, vai Kompānija un to pārstāvniecības. Konsultantam nav tiesības VISION vārdā uzņemties pārrunas, uzlikt Kompānijai un tās pārstāvniecībām atbildību jebkurā formā.

21. Konsultants atbild par izdevumiem, kas ir nepieciešami viņa komercdarbības norisei, kā arī atbild par saviem nodokļiem un sociālajām saistībām. Ne Kompānija, ne pārstāvniecības nekādā gadījumā nav atbildīgas un nevar atbildēt par Konsultanta nodokļu saistībām, par pareizu to uzskaiti, ko veic Konsultants pats no komisijas naudas summas un no citiem ienākumiem, ko iegūst Konsultants.

22. Konsultants apstiprina, ka ir saņēmis “Konsultanta rokasgrāmatu”, kurā ir izskaidroti Konsultanta komerciālās darbības principi. Tomēr kompānijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā tos pārskatīt. Konsultanta pienākums ir sekot līdzi šīm izmaiņām, metodēm un procedūrām.

23. Konsultants apstiprina, ka ir iepazinies ar Mārketinga plānu un sapratis, kā tas darbojas. Viņš atzīst, ka nevienā no paziņojumiem nav dota jebkāda cerība, ka savā komercdarbībā “VISION” viņš bez pūlēm varētu saņemt ienākumus, garantijas vai panākt jebkādu citu labumu, jo ir jāapzinās, ka Konsultanta darbība nebalstās uz kādu nereālu cerību. Konsultantam ir jāsaprot, ka viņa panākumi ir atkarīgi no viņa spējām un reālā darba, jo bez “VISION” paredzētā atalgojuma viņš nesaņem citu komisijas naudu, ko arī pēc Kompānijas lēmuma var sistemātiski pārskatīt.

24. Konsultants ir informēts un piekrīt, ka Kompānija var mainīt termiņus un šī Kontrakta noteikumus, kā arī komercijas principus un Mārketinga plānu. Šīs izmaiņas Konsultantam tiks paziņotas rakstiski un būs noteikti jāizpilda, un tādejādi Konsultants darbosies pēc jaunajiem nosacījumiem. Izmaiņas tiek paziņotas ar īpaša biļetena starpniecību, paziņojums var tikt publicēts kādā no žurnāliem vai arī ievietots produkcijas iepakojumā. Visas izmaiņas sāk darboties pēc 30(trīsdesmit) dienām pēc Kompānijas paziņojuma. Norādītās izmaiņas var tikt paziņotas Konsultantam arī caur Kompānijas pārstāvniecībām.

25. Ja Konsultants vēlas pēc šī Līguma savas tiesības un saistības nodot citai personai, tad to var nodot tikai vienam no radiniekiem ar noteikumu, ka viņi šajā brīdī nav Kompānijas Konsultanti ir saņēmuši Kompānijas rakstisku piekrišanu.

26. Konsultanta darbība tiek īstenota saskaņā ar likumdošanu, kas darbojas konkrētā atrašanās vietā. Konsultants apņemas strādāt stingrā saskaņā ar likumu, sociālajām un nodokļu normām, kas nosaka viņa darbību. Kontrakta termiņa darbības laikā Konsultants apņemas darboties tā, lai viņa aktivitātes nebūtu reklāma produkcijai, kas ir konkurējoša VISION produkcijai, kā arī strādāt par konsultantu citā kompānijā, izmantojot savā darbā metodes informācijas par produkcijas (pakalpojumu) izplatīšanā ar cita tīkla mārketinga un tiešas pārdošanas starpniecību. Konsultants nedrīkst nodarboties ar nelegālu darbību un ļaunprātīgi to izmantot. Ja Konsultants pārkāpj saistības, kas izskaidrotas šajā punktā, pēc Kompānijas iniciatīvas ir tiesības Kontraktu pārtraukt.

27. Konsultants apņemas ievērot godīguma un atklātuma principus:
- adekvāti aprakstīt produkciju,
- skaidri izklāstīt iepirkšanas noteikumus, derīguma garantijas un apkalpošanu,
- atstāt jaunajam patērētājam nepieciešamo laiku, lai pieņemtu lēmumu par pirkumu,
- uzvesties pieklājīgi un neizdarīt spiedienu uz jauno pircēju, ja noteiktā prece neatbilst viņa pieprasījumam šajā periodā.

28. Konsultants atzīst, ka ir izlasījis, atzinis un sapratis šī Kontrakta visus noteikumus. “Konsultanta rokasgrāmata” un “Ētikas kodekss” nosaka Konsultantu un VISION savstarpējo juridisko un morālo attiecību pamatu. Jebkuras citas saistības, galvojums vai garantija darbojas tikai tad, ja ir panākta rakstiska vienošanās. Šī Līguma nolikums, “Konsultanta rokasgrāmata” un “Ētikas kodekss” ir pamats VISION un Konsultanta savstarpējo attiecību Kontraktam. Gadījumos, ja šī Kontrakta nolikums tiek interpretēts pretrunīgi, “Konsultanta rokasgrāmata” un “Ētikas kodekss”, īpaši šis Kontrakts, ir prioritāte, un tam ir augstākais juridiskais spēks.

29. Visi strīdi un pretrunas, kas izriet no šī Kontrakta vai ir saistībā ar tā izpildi, tiek atrisināti pārrunu kārtībā vai ar juridisko institūciju starpniecību saskaņā ar likumiem, kas darbojas Konsultanta dzīvesvietā.